Algemene Voorwaarden

Aardetaal Coaching is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de jouw besproken.

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Aardetaal Coaching als opdrachtnemer, partij is. Jij verklaart je als opdrachtgever bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Begrippen
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van opdrachtnemer Aardetaal Coaching gebruik te maken.

3. Registratie
De inschrijving voor of reservering van Coaching is definitief na schriftelijke (e-mail) bevestiging van opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

4. Annuleren
4.1. Annuleren door opdrachtgever van coachingssessie
Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een coachingssessie wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:
1. tot 24 uur van tevoren:
Afzeggen of verplaatsen van een gemaakte afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak kosteloos plaatsvinden.
2. 24 tot 2 uur van tevoren:
Indien binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, brengt opdrachtnemer de helft van het verschuldigde bedrag in rekening.
3. vanaf 2 uur van tevoren:
Indien u vlak voor aanvang van de afspraak deze afzegt of zonder bericht niet op de gemaakte afspraak komt, brengt opdrachtnemer het volledige verschuldigde bedrag in rekening.

5. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de coachingsafspraak te annuleren. In goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen.

6. Betaling
6.1 De opdrachtgever gaat akkoord met een tariefstelling van € 60 per coachingssessie van een uur. Bij een coachingssessie die (in overeenstemming met de opdrachtgever) langer duurt, tot maximaal anderhalf uur, wordt 90 euro in rekening gebracht.
6.2 Betaling van Coachingssessie
Het coachingstarief wordt na de coachingsafspraak per e-mail gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
6.3 Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever administratiekosten ad €25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.
Bij een betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7. Coachingssessie
Tijdens de begeleiding wordt door de opdrachtgever gewerkt met gesprekken, oefenvormen en in sommige situaties met aanraken. Dat laatste alleen als het functioneel is tijdens de coachingssessie en in afstemming en met toestemming van de opdrachtgever.

8. Schade
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die een opdrachtgever geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of het afnemen van een coachingssessie. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de opdrachtgever voor, tijdens of na een coachingssessie.

9. Publicaties
Alle door opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals fotografie, brochures, publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard, intellectueel eigendom van opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd.
Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten of beeldmateriaal van opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.