Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Aardetaal Coaching, gevestigd aan de Vismarkt te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens
aardetaal@protonmail.com
https://www.aardetaalcoaching.nl
Vismarkt 34 a
9711 KT Groningen
06-38122046

Esther Herlaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Aardetaal Coaching. Zij is te bereiken via aardetaal@protonmail.com

Persoonsgegevens die zij verwerkt
Aardetaal Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens ten behoeve van facturering
 • Gegevens die je invult op het intakeformulier
 • Gegevens over jouw coach-/hulpvraag en relevante informatie die voor deze vraag van belang is. Deze gegevens verstrek je zelf.
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten
 • Aardetaal Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan de dossierplicht in het kader van de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), of voor het afhandelen van de belastingaangifte.
 • Om te linken of informatie te sturen of te bellen, naar aanleiding van visitekaartjes uitwisseling of een expliciet verzoek tijdens netwerkbijeenkomsten en/of andere bijeenkomsten, etc.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aardetaal Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar Aardetaal Coaching) tussen zit.

Cookies
De website van Aardetaal Coaching maakt gebruik van cookies via haar websitehost WordPress.comHoe lang ze persoonsgegevens bewaart
Aardetaal Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Voor een eventuele nieuwsbrief geldt dat jij je te allen tijde weer kunt afmelden voor deze nieuwsbrief. Als je gebruik maakt van de coaching, geldt dat de gegevens 15 jaar moeten worden bewaard in het kader van de WGBO. Voor de gegevens die van belang zijn voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Indien gewenst worden op jouw verzoek de gegevens korter bewaard, dit graag doorgeven via aardetaal@protonmail.com
De voor de Belastingdienst of wettelijk verplichte informatie die langer bewaard moet worden, wordt echter niet korter bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aardetaal Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aardetaal Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aardetaal@protonmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Aardetaal Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aardetaal Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aardetaal@protonmail.com

Privacy Verklaring november 2022 Aardetaal Coaching